آزمون های روانشناسی و خودشناسی

در این قسمت توضیحات کوتاهی در مورد آزمون ها قرار می گرد

شروع کنيد

سنجش و اندازه گیری رغبت شغلی و تحصیلی استرانگ

نوجوانان ۱۱ تا ۱۸ ساله و بزرگسالان

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری سبک یادگیری و روش مطالعه

توضیح کوتاه آزمون

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری تخصصی سبک یادگیری کلب و روش مطالعه پالسانی و شارما (PSSHI)

کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ ساله

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری رغبت تحصیلی و شغلی جان هالند (RIASEC) نوجوانان ۱۱ تا ۱۸ ساله و بزرگسالان

نوجوانان ۱۱ تا ۱۸ ساله و بزرگسالان

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری هوش هیجانی (EQI) بار-آن (Bar-on) نوجوانان ۱۱ تا ۱۸ ساله و بزرگسالان

نوجوانان ۱۱ تا ۱۸ ساله و بزرگسالان

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری استعداد نوجوانان هاوارد گاردنر (هوش های چندگانه) ۱۱ تا ۱۸ ساله

نوجوانان ۱۱ تا ۱۸ ساله

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری تیپ شخصیتی MBTI (مایرز بریگز) . نوجوانان ۱۱ تا ۱۸ ساله و بزرگسالان

نوجوانان ۱۱ تا ۱۸ ساله و بزرگسالان

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون