آزمون های روانشناسی و خودشناسی

در این قسمت توضیحات کوتاهی در مورد آزمون ها قرار می گرد

شروع کنيد

سنجش و اندازه گیری تخصصی اختلالات دقّت و تمرکز کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ ساله

کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ ساله

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری تخصصی اختلالات دیداری کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ ساله

کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ ساله

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری تخصصی اختلالات شنیداری کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ ساله

کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ ساله

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری تخصصی اختلالات یادگیری کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ ساله

کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ ساله

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری تیپ شخصیتی MBTI (مایرز بریگز) . نوجوانان ۱۱ تا ۱۸ ساله و بزرگسالان

نوجوانان ۱۱ تا ۱۸ ساله و بزرگسالان

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری تخصصی اختلال سلوک (RSDCD) کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ ساله

کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ ساله

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری استعداد کودکان هاوارد گاردنر (هوش های چندگانه) ۶ تا ۱۱ ساله

کودکان ۶ تا ۱۱ ساله

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری استعداد نوجوانان هاوارد گاردنر (هوش های چندگانه) ۱۱ تا ۱۸ ساله

نوجوانان ۱۱ تا ۱۸ ساله

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری تخصصی اضطراب اسپنس (SCAS) کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۵ ساله

کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۵ ساله

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری تخصصی افسردگی ماریاکواس (CDI) کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ سال

کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ سال

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری تخصصی بیش فعالی کیت کانرز (Conners)کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ سال

کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ سال

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری تخصصی سنجش دامنه اوتیسم ASSQ کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ سال

کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ سال

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری تخصصی پرخاشگری کودکان پیش دبستانی

کودکان ۵ تا ۶ ساله

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری توانمندی عمومی کودکان پیش دبستانی

کودکان ۵ تا ۶ ساله

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری تخصصی علائم مرضی (رفتار و سلامت روان) (CSI-۴) براساس (DSM) کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۴ ساله

کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۴ ساله

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری تخصصی رفتار و سلامت روان (CBCL آخنباخ) کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ ساله

کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ ساله

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری هوش تصویری (IQ) ریون رنگی (RCPM) کودکان ۶ تا ۱۱ سال

کودکان ۶ تا ۱۱ سال

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری هوش تصویری (IQ) ریون استاندارد نوجوان ۱۱ تا ۱۸ ساله

نوجوانان ۱۱ تا ۱۸ ساله

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری تعارضات زناشویی (MCQ-R) مردان

جوانان و بزرگسالان

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری سبک فرزند پروری دیانا بامریند (PSI)

فرزندپروری (پرورش کودک) فرایند تقویت و حمایت از پیشرفت فیزیکی

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون