آزمون های روانشناسی و خودشناسی

در این قسمت توضیحات کوتاهی در مورد آزمون ها قرار می گرد

شروع کنيد

سنجش و اندازه گیری هوش نوجوانان کتل مقیاس۳ (نوجوانان ۱۶-۱۳ سال)

(نوجوانان ۱۶-۱۳ سال)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری هوش کودکان و نوجوانان کتل مقیاس ۲ (کودکان ۷ و نیم سال - تا نوجوانان ۱۴ سال)

کودکان ۷ و نیم سال - تا نوجوانان ۱۴ سال

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری هوش تصویری (IQ) ریون استاندارد نوجوان ۱۱ تا ۱۸ ساله

نوجوانان ۱۱ تا ۱۸ ساله

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری هوش تصویری (IQ) ریون رنگی (RCPM) کودکان ۶ تا ۱۱ سال

کودکان ۶ تا ۱۱ سال

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون