آزمون های روانشناسی و خودشناسی

در این قسمت توضیحات کوتاهی در مورد آزمون ها قرار می گرد

شروع کنيد

سنجش و اندازه گیری تعارضات زناشویی (MCQ-R) زنان

جوانان و بزرگسالان

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری شخصیت بالینی (زنان) . میلون ۳ (MCMI-III)

جوانان و بزرگسالان

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری شخصیت بالینی (مردان) . میلون ۳ (MCMI-III)

جوانان و بزرگسالان

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری تخصصی افسردگی بک Beck (BDI)

نوجوانان ۱۳ سال به بالا و بزرگسالان

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری تخصصی اضطراب بک (BAI) Beck

جوانان و بزرگسالان

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری سبک فرزند پروری دیانا بامریند (PSI)

فرزندپروری (پرورش کودک) فرایند تقویت و حمایت از پیشرفت فیزیکی

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری تعارضات زناشویی (MCQ-R) مردان

جوانان و بزرگسالان

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری تیپ شخصیتی MBTI (مایرز بریگز) . نوجوانان ۱۱ تا ۱۸ ساله و بزرگسالان

نوجوانان ۱۱ تا ۱۸ ساله و بزرگسالان

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون