آزمون های روانشناسی و خودشناسی

در این قسمت توضیحات کوتاهی در مورد آزمون ها قرار می گرد

شروع کنيد

سنجش و اندازه گیری هوش نوجوانان کتل مقیاس۳ (نوجوانان ۱۶-۱۳ سال)

(نوجوانان ۱۶-۱۳ سال)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری هوش کودکان و نوجوانان کتل مقیاس ۲ (کودکان ۷ و نیم سال - تا نوجوانان ۱۴ سال)

کودکان ۷ و نیم سال - تا نوجوانان ۱۴ سال

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری تخصصی پرخاشگری باس و پری (AQ) کودکان و نوجوان ۶ تا ۱۸ ساله

کودکان و نوجوان ۶ تا ۱۸ ساله

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری سبک یادگیری و روش مطالعه

توضیح کوتاه آزمون

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری تخصصی سبک یادگیری کلب و روش مطالعه پالسانی و شارما (PSSHI)

کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ ساله

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری هوش هیجانی (EQI) بار-آن (Bar-on) نوجوانان ۱۱ تا ۱۸ ساله و بزرگسالان

نوجوانان ۱۱ تا ۱۸ ساله و بزرگسالان

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری هوش تصویری (IQ) ریون استاندارد نوجوان ۱۱ تا ۱۸ ساله

نوجوانان ۱۱ تا ۱۸ ساله

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری تخصصی رفتار و سلامت روان (CBCL آخنباخ) کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ ساله

کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ ساله

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری تخصصی علائم مرضی (رفتار و سلامت روان) (CSI-۴) براساس (DSM) کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۴ ساله

کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۴ ساله

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری تخصصی سنجش دامنه اوتیسم ASSQ کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ سال

کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ سال

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری تخصصی بیش فعالی کیت کانرز (Conners)کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ سال

کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ سال

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری تخصصی افسردگی ماریاکواس (CDI) کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ سال

کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ سال

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری تخصصی اضطراب اسپنس (SCAS) کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۵ ساله

کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۵ ساله

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری استعداد نوجوانان هاوارد گاردنر (هوش های چندگانه) ۱۱ تا ۱۸ ساله

نوجوانان ۱۱ تا ۱۸ ساله

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری تخصصی اختلال سلوک (RSDCD) کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ ساله

کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ ساله

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری تیپ شخصیتی MBTI (مایرز بریگز) . نوجوانان ۱۱ تا ۱۸ ساله و بزرگسالان

نوجوانان ۱۱ تا ۱۸ ساله و بزرگسالان

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون