آزمون های روانشناسی و خودشناسی

در این قسمت توضیحات کوتاهی در مورد آزمون ها قرار می گرد

شروع کنيد

سنجش و اندازه گیری توانمندی تخصصی کودکان پیش دبستانی

کودکان ۵ تا ۶ ساله

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری توانمندی عمومی کودکان پیش دبستانی

کودکان ۵ تا ۶ ساله

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون

سنجش و اندازه گیری تخصصی پرخاشگری کودکان پیش دبستانی

کودکان ۵ تا ۶ ساله

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده آزمون