فروشگاه روانشناسي و خودشناسي

خريد محصولات متنوع در اين زمينه به شما کمک مي کند تا نتايج
بهتري بگيريد آموزش هاي کاربردي که حاصل تجربه همکاران ما مي باشد

شروع کنيد

میترا مهدیزاده . مشاور و روان درمانگر

دکتر حدیث کریمپوریان . متخصص روانشناسی سلامت

صدیقه نادری . مشاور خانواده

دکتر علی لطفی . متخصص روانشناسی عمومی

عاطفه السادات عقیلی . روانشناس عمومی

دکتر مجید کوثری . متخصص روانسنجی